Trans-Seq maps a selective mammalian retinotectal synapse instructed by Nephronectin

Tsai Nicole Y, Wang Fei, Toma Kenichi, Yin Chen, Takatoh Jun, Pai Emily L, Wu Kongyan, Matcham Angela C, Yin Luping, Dang Eric J, Marciano Denise K, Rubenstein John L, Wang Fan, Ullian Erik M, Duan Xin. Nature Neuroscience, vol. 25 pp. 659-674, May 2022.