The class III kinase Vps34 promotes T lymphocyte survival through regulating IL-7R± surface expression.

McLeod Ian X, Zhou Xiang, Li Qi-Jing, Wang Fan, He You-Wen. Journal of Immunology, vol. 187 pp. 5051-5061, Nov 2011.