Regulation of mammalian autophagy by class II and III PI 3-kinases through PI3P synthesis.

Devereaux Kelly, Dall'Armi Claudia, Alcazar-Roman Abel, Ogasawara Yuta, Zhou Xiang, Wang Fan, Yamamoto Akitsugu, De Camilli Pietro, Di Paolo Gilbert. Plos One, vol. 8 pp. e76405, Oct 2013.