Intersectional Cre driver lines generated using split-intein mediated split-Cre reconstitution.

Wang Ping, Chen Tianrui, Sakurai Katsuyasu, Han Bao-Xia, He Zhigang, Feng Guoping, Wang Fan. Scientific Reports, vol. 2 pp. 497, Jul 2012.