Inhibition of mechanical allodynia in neuropathic pain by TLR5-mediated A-fiber blockade.

Xu Zhen-Zhong, Kim Yong Ho, Bang Sangsu, Zhang Yi, Berta Temugin, Wang Fan, Oh Seog Bae, Ji Ru-Rong. Nature Medicine, vol. 21 pp. 1326-1331, Nov 2015.