Identifying parabrachial neurons selectively regulating satiety for highly palatable food in mice.

Rodriguez Erica, Ryu David, Zhao Shengli, Han Bao-Xia, Wang Fan. eNeuro, vol. 6, Nov 2019.