Identifying local and descending inputs for primary sensory neurons.

Zhang Yi, Zhao Shengli, Rodriguez Erica, Takatoh Jun, Han Bao-Xia, Zhou Xiang, Wang Fan. The Journal of Clinical Investigation, vol. 125 pp. 3782-3794, Oct 2015.