General anesthetics activate a potent central pain-suppression circuit in the amygdala.

Hua Thuy, Chen Bin, Lu Dongye, Sakurai Katsuyasu, Zhao Shengli, Han Bao-Xia, Kim Jiwoo, Yin Luping, Chen Yong, Lu Jinghao, Wang Fan. Nature Neuroscience, vol. 23 pp. 854-868, Jul 2020.