Deletion of PIK3C3/Vps34 in sensory neurons causes rapid neurodegeneration by disrupting the endosomal but not the autophagic pathway.

Zhou Xiang, Wang Liangli, Hasegawa Hiroshi, Amin Priyanka, Han Bao-Xia, Kaneko Shinjiro, He Youwen, Wang Fan. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 107 pp. 9424-9429, May 2010.