Constructing an adult orofacial premotor atlas in Allen mouse CCF.

Takatoh Jun, Park Jae Hong, Lu Jinghao, Li Shun, Thompson P M, Han Bao-Xia, Zhao Shengli, Kleinfeld David, Friedman Beth, Wang Fan. eLife, vol. 10, Apr 2021.