Capturing and Manipulating Activated Neuronal Ensembles with CANE Delineates a Hypothalamic Social-Fear Circuit.

Sakurai Katsuyasu, Zhao Shengli, Takatoh Jun, Rodriguez Erica, Lu Jinghao, Leavitt Andrew D, Fu Min, Han Bao-Xia, Wang Fan. Neuron, vol. 92 pp. 739-753, Nov 2016.