Brainstem control of vocalization and its coordination with respiration

Park Jaehong , Choi Seonmi , Takatoh Jun , Zhao Shengli , Harrahill Andrew , Han Bao-Xia, Wang Fan. Science, vol. 383 pp. eadi8081, Mar 2024.