A craniofacial-specific monosynaptic circuit enables heightened affective pain.

Rodriguez Erica, Sakurai Katsuyasu, Xu Jennie, Chen Yong, Toda Koji, Zhao Shengli, Han Bao-Xia, Ryu David, Yin Henry, Liedtke Wolfgang, Wang Fan. Nature Neuroscience, vol. 20 pp. 1734-1743, Dec 2017.