A common neuroendocrine substrate for diverse general anesthetics and sleep.

Jiang-Xie Li-Feng, Yin Luping, Zhao Shengli, Prevosto Vincent, Han Bao-Xia, Dzirasa Kafui, Wang Fan. Neuron, vol. 102 pp. 1053-1065.e4, Jun 2019.